Klášter v Břevnově

Benediktinští mniši jsou podle Řehole křesťané, kteří se společně v komunitě modlí a pracují. Modlitbou se myslí modlitba soukromá (její součástí je také tzv. lectio divina, rozjímavá četba bible) a veřejná, liturgická (tzv. opus Dei, dílo Boží: eucharistická bohoslužba a divinum officium, bohoslužba hodin v chóru).
Za jistý druh modlitby považují benediktini i práci (odtud motto "Ora et labora" – Modli se a pracuj): podle polohy kláštera a dispozic bratří jde o práci manuální, v duchovní správě a ve školství, vědeckou.
Mniši skládají čtyři sliby: slib chudoby, čistoty, poslušnosti (společně se jim v benediktinské tradici říká "obrácení mravů") a slib stability (doživotní stálosti v některém klášteře, resp. v konkrétní komunitě). Jak píše sv. Benedikt ve 4. kapitole své řehole, "dílnou, kde to všechno máme svědomitě konat, jsou prostory kláštera a stálost v komunitě." (RB 4,78)

Také břevnovský klášter je místem, kde žijí mniši podle tradice Řehole, kterou sepsal v 6. století sv. Benedikt z italské Nursie.

© Benediktinské arciopatství

novinky

vstup do obrazárny

obrazárna